23-12-2015

«Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ανελκυστήρων στα κτίρια του Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Αθηνών(Πρώην Σχ.Ευελπίδων) για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών», με CPV:50750000-7, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.233,10€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(

pdfΑπόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού

pdfΓενικοί Όροι Διενέργειας Διαγωνισμού

pdfΤεχνική Περιγραφή

TOP