Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διορίσθηκε με τη με αριθμό ΔΝΣα/οικ.816/Φ.50ε/08.01.2016 [ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 8/13.01.2016] Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σε συνδυασμό με τη με αριθμό Δ16γ/02/318/Γ/25.8.2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό ΔΝΣα/6979/φ.50ε/08.03.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 647/10.03.2016) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 και του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίσθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ16γ/06/549/Γ/19.12/2013 [ΦΕΚ 647/ΥΟΔΔ/30.12.2013]. διαβάστε περισσότερα