ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  -ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

 

ΠΡΑΞΗ: «3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ»

 

Το έργο: «3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ. 2793/21.11.2017 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής 2014-2020»με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 5.000.100,00 € (Απόφαση Ένταξης).

 

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την από 05.02.2019 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 2.300.046,00 € συμπερ. ΦΠΑ.

 

  1. Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 109, που περικλείεται από τις οδούς Αναστάσεως - Π.Στάμου - Νικηταρά - Π.Ντάρδα, στη δημοτική ενότητα Μαγούλας του δήμου Ελευσίνας, και αφορά στην κατασκευή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 2.527,74 τμ και η κάλυψη του ισογείου είναι 1.490,90 τμ, εντός οικοπέδου επιφάνειας 6.627,30 τμ. Το έργο αφορά στην κατασκευή διώροφου κτιρίου με συνολικά 9 αίθουσες διδασκαλίας, 3 αίθουσες βοηθητικές (βιωματικής δράσης, ενισχυτικής διδασκαλίας και μουσικής), 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, 4 εργαστήρια (φυσικών επιστημών, πληροφορικής, αισθητικής αγωγής και ξένων γλωσσών), γραφεία και άλλους κύριους και βοηθητικούς χώρους.

 

  1. Τα παραδοτέα πράξης αφορούν στην κατασκευή διώροφου κτιρίου με συνολικά 9 αίθουσες διδασκαλίας, 3 αίθουσες βοηθητικές (βιωματικής δράσης, ενισχυτικής διδασκαλίας και μουσικής), 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, 4 εργαστήρια (φυσικών επιστημών, πληροφορικής, αισθητικής αγωγής και ξένων γλωσσών), γραφεία και άλλους κύριους και βοηθητικούς χώρους.

 

  1. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον 31.12.2020.

 

19/07/2019