ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ » (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης ,υγείας και πρόνοιας» - ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 2276

 

ΠΡΑΞΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΗΘΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»

 

Το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΗΘΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ.  2973/15.03.2018 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 112.406,75 € .

 

 Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί από την εταιρεία «ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με συμβατικό τίμημα  57.327,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

 

  1. Το Νηπιαγωγείο Λακήθρας βρίσκεται στον οικισμό Λακήθρας νοτιοανατολικά του Αργοστολίου. Το νηπιαγωγείο έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του οικισμού και σε υψόμετρο 170m περίπου.Το κτίριο που στεγάζεται το Νηπιαγωγείο Λακήθρας είναι ισόγειο κτίσμα από τοιχοποιία, ορθογωνικής κάτοψης με διαστάσεις 16,60m μήκους, 7,40m πλάτους και συνολικού εκτιμώμενου ύψους 4,50m.Η ενίσχυση του Φ.Ο. και η αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς αφορά Νηπιαγωγείο Λακήθρας.Οι εργασίες αποτυπώνονται αναλυτικά στην συμπληρωματική Τεχνική περιγραφή οικοδομικών εργασιών που συνοδεύει το υπ.αριθμ.34276/Α2/28-02-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.

 

  1. Τα παραδοτέα πράξης : η ενίσχυση του Φ.Ο. και η αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς αφορά το Νηπιαγωγείο Λακήθρας στην Κεφαλονιά.

 

 

  1. Το έργο πρόκειται να συμβασιοποιηθεί άμεσα και προβλέπεται να ολοκληρωθεί 31.12.2020.