Απόφαση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τιμολόγιο Προσφοράς

Κατάλογος Σχεδίων

Κατάλογος Κουφωμάτων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) - [pdf]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωσης (ΤΕΥΔ) - [doc]

Σημειώνεται ότι τα Τεύχη Δημοπρασίας του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: "Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικείων - Αθηνών, Αντικατάσταση, Επισκευή, Συντήρηση εξωτερικών παραθύρων κτιρίων 2,3,4,5,6,7 & 8 και επισκευή δωμάτων κτιρίων 2 , 3,4,5,7,8 & 9 (πρώην Ευελπίδων) ", έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗ με αύξοντα σύστημα αριθμό 67609.