Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της "6μηνης συντήρησης επίβλεψης και λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων στο κτίριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών", με προϋπολογισμό δαπάνης 44.975,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (36.565,04€ συν 23% ΦΠΑ, δηλ. 8.409,96€), με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για τρεις επιπλέον μήνες με τους ίδιους όρους και ανάλογο τίμημα. 

pdf.png1_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ_ΩΡΧΘΟΞΧΔ-ΞΝΘ_16REQ004456610.pdf

pdf.png2_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ__7Δ5ΠΟΞΧΔ-ΑΜΔ.pdf

pdf.png3_ΓΕΝΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ.pdf

pdf.png4_ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_-_Παράρτημα_I_1.pdf

pdf.png5_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ_ΚΑΙ_ΔΑΠΑΝΗΣ_-_Παράρτημα_II_1.pdf

pdf.png6_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_ΚΑΙ_ΥΛΙΚΩΝ_-_Παράρτημα_III_1.pdf

pdf.png7_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_-_Παράρτημα_V_1.pdf