Αρσάκειο Μέγαρο

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: ΤΑ5202687

Τίτλος Δράσης: 16292 Αναβάθμιση υποδομών απονομής της δικαιοσύνης

Πρόγραμμα: Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Προϋπολογισμός: 13.200.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 28/04/2023

Τίτλος έργου: «Αποκατάσταση και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Αρσάκειο Μέγαρο»

Πληροφορίες / Περιγραφή:

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήτοι Κτίριο Α και τμήμα του Κτιρίου Β (Α’ όροφος, Β’  όροφος, στέγες και δώματα), του Κτιριακού Συγκροτήματος του Αρσακείου. Οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης θα πραγματοποιηθούν σε χώρους οι οποίοι μισθώνονται και χρησιμοποιούνται από το ΣτΕ. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
• Αποκατάσταση / ενίσχυση του φέροντος οργανισμού των Κτιρίων Α & Β – πλην ισογείου και παταριών του Κτιρίου Β.
• Αποκατάσταση / ενίσχυση των φερόντων στοιχείων της στέγης και των λοιπών στοιχείων του δώματος των Κτιρίων Α & Β.
• Αποκατάσταση στεγών και δωμάτων των Κτιρίων Α & Β, συμπεριλαμβανομένης και της αποκατάστασης των αντίστοιχων συστημάτων απορροής ομβριών.
• Αποκατάσταση όψεων των Κτιρίων Α & Β προς τις οδούς Σταδίου, Αρσάκη, Πανεπιστημίου & Πεσμαζόγλου καθώς και προς το αίθριο – πλην του ισογείου του Κτιρίου Β.
• Συντήρηση και αποκατάσταση των εξωτερικών επιχρισμάτων, των τραβηχτών στοιχείων και εν γένει όλων των μορφοπλαστικών και χαρακτηριστικών διακοσμητικών στοιχείων των όψεων των Κτιρίων Α & Β – πλην του ισογείου του Κτιρίου Β.
• Συντήρηση και αποκατάσταση του γραπτού διακόσμου και των χαρακτηριστικών λίθινων και επίπλαστων αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων στο εσωτερικό του Κτιρίου Α.
• Ανακαίνιση χρωματισμών, επισκευές και συντήρηση – αποκατάσταση των εσωτερικών χωρών των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΣτΕ (Κτίριο Α & Α’  & Β’ όροφοι του κτιρίου Β).
• Εργασίες για εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ / εμποδιζόμενων ατόμων στους χώρους του Συμβουλίου της Επικράτειας.
• Εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού και παρεμβάσεις στα υφιστάμενα συστήματα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Συμβουλίου της Επικράτειας.
• Κατασκευή & παράδοση σε λειτουργία των νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εσωτερικού φωτισμού νέων ψευδοροφών στον Α΄& Β΄ όροφο του Κτιρίου Β.
• Κατασκευή & παράδοση σε λειτουργία των νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικού φωτισμού ανάδειξης των Κτιρίων Α & Β του Συμβουλίου της Επικρατείας προς τις οδούς Σταδίου, Αρσάκη, Πανεπιστημίου & Πεσμαζόγλου καθώς και προς το αίθριο.

TOP