Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5000849

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-  2020

Πρόγραμμα: Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 158.986,57 €

Ημερομηνία ένταξης: 21 /09/2016

Πράξη:  «Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Α’ φάση που υλοποιείται στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 αφορά σε εκσκαφές και τοποθέτηση οπλισμού καθώς και σε διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Με τη Β’ φάση που θα υλοποιηθεί στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, θα ολοκληρωθεί το έργο. Συνολικά το έργο (Α’ και Β’ φάση) περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου.
Το κτήριο διαθέτει φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας. Επίσης, γίνεται διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

 

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6001342

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021 -2027

Προϋπολογισμός: 3.938.269,85 €

Ημερομηνία ένταξης: 09/06/2023

Πράξη:  «Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο αφορά την κατασκευή νέου κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου. Το κτίριο θα αποτελείται από δύο υπέργειους ορόφους και έναν υπόγειο και θα διαθέτει φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας για την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας. Επίσης, θα γίνει διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

 

TOP