Εφετείο Αθηνών

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: ΤΑ5191622

Τίτλος Δράσης: 16292 Αναβάθμιση υποδομών απονομής της δικαιοσύνης

Πρόγραμμα: Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Προϋπολογισμός: 3.184.834,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 12/04/2023

Τίτλος έργου: «Αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας ενεργοβόρων κλιματιστικών μονάδων του Εφετείου Αθηνών»

Πληροφορίες / Περιγραφή:

Το κτίριο του Εφετείου Αθηνών έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επί των οδών Κυρίλου Λουκάρεως – Κάλβου – Δέγλερη και Λ. Αλεξάνδρας στο Δήμο Αθηναίων. Στο ίδιο οικόπεδο έχουν ανεγερθεί και άλλα Δικαστικά Μέγαρα. Ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Μεγάρων.

Αποτελείται από επτά (7) ορόφους και έχει κατασκευαστεί με σύγχρονες προδιαγραφές από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή και μαρμάρινες επενδύσεις, καθώς και κουφώματα αλουμινίου εξωτερικά.

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση των υπαρχουσών κλιματιστικών εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων VRV με άλλες σύγχρονες, όμοιου τύπου VRV ή ισοδύναμου και ψυκτικής και θερμικής αποδόσεως ίσης ή μεγαλύτερης αυτής των υπαρχουσών, ως και οι σχετικές με αυτή εργασίες στο κτήριο του Εφετείου Αθηνών επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως 14 στο Δήμο Αθηναίων.

Συνοπτικά στο αντικείμενο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Αντικατάσταση των υπαρχουσών εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων VRV.
  • Αντικατάσταση των δικτύων ψυκτικού μέσου.
  • Αντικατάσταση των καλωδίων bus, ελέγχου.
  • Αντικατάσταση των χειριστηρίων και εγκατάσταση συστήματος κεντρικού ελέγχου της εγκατάστασης κλιματισμού.
  • Σύνδεση των νέων εσωτερικών μονάδων με τα νέα δίκτυα ψυκτικού μέσου και τα υπάρχοντα δίκτυα αεραγωγών και αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.
  • Έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων των δικτύων ισχύος του εξοπλισμού του κλιματισμού και η αποκατάσταση των όποιων βλαβών.
  • Απαραίτητες οικοδομικές εργασίες όπως αποξηλώσεις και επανακατασκευή ψευδοροφών, διανοίξεις και αποκατάσταση οπών σε οικοδομικά στοιχεία, ικριώματα, χρωματισμοί κ.λπ. επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της Ε.Ε. για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.
TOP