Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5038621

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 4.215.842,02 €

Ημερομηνία ένταξης: 05/06/2019

Πράξη: “Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»”

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η  πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπροσθέτως η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή της πρότασης, υπηρεσίες για την νομιμοποίηση των ακινήτων και την κατάρτιση προκαταρτικών μελετών των ενεργειακών παρεμβάσεων, εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, ex post ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση Β΄ΠΕΑ.

TOP