Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας - Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5089150

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα:  Δυτική Ελλάδα 2014-2020

Προϋπολογισμός: 2.735.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 06/05/2021

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας – Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας – Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου, ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Εκπόνηση ενεργειακού ελέγχου και ενεργειακής επιθεώρησης, εκπόνηση μελέτης οργάνωσης και πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης κατά ISO 50001. : Πιστοποιητικό κατά ISO 50001 από διαπιστευμένο φορέα.

TOP