Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας - Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6004535

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα:  Δυτική Ελλάδα 2021-2027

Προϋπολογισμός: 1.959.627,92 €

Ημερομηνία ένταξης: 15/03/2024

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας – Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας- Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Επιπροσθέτως η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα:

Εκπόνηση ενεργειακού ελέγχου και ενεργειακής επιθεώρησης, εκπόνηση μελέτης οργάνωσης και πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης κατά ISO 50001. : Πιστοποιητικό κατά ISO 50001 από διαπιστευμένο φορέα

TOP