Γ. Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5087810

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 5.365.413,88 €

Ημερομηνία ένταξης: 13/10/2021

Πράξη: “Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γ. Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» – Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ και Ενσωμάτωση Μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας” 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η  Πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Γ. Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης, προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

TOP