Γ. Ν. Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5049019

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 4.993.675,20 €

Ημερομηνία ένταξης: 29/09/2021

Πράξη: «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Γ. Ν. Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Γ. Ν. Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας, ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, (ΣΗΘΥΑ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης, προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ex post Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση Β ‘ ΠΕΑ, εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής.

TOP