Γ. Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5062103

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 5.435.713,34 €

Ημερομηνία ένταξης: 25/01/2023

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ στο Γ.Ν. Λάρισας “Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο”»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης, εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ex post Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρων.

TOP