Γ. Ν. Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων»

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5038745

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 4.862.726,34 €

Ημερομηνία ένταξης: 01/07/2021

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων», ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης, εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, έκδοση ΠΕΑ και έκδοση τελικού ΠΕΑ.

TOP