Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5052425

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 2.425.779,33 €

Ημερομηνία ένταξης: 08/01/2021

Πράξη: “Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»”

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης. εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

TOP