Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας (Νοσηλευτικές Μονάδες Άργους και Ναυπλίου)

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5072566

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 3.462.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 01/12/2022 

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας και ειδικότερα των Νοσηλευτικών Μονάδων Άργους και Ναυπλίου, ώστε να κατατάσσονται σε κατηγορία τουλάχιστον Β, βάσει την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Μελέτες Εφαρμογής, Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης, Ex-Post Ενεργειακή Επιθεώρηση.

TOP