Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5070132

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 4.914.600,28 €

Ημερομηνία ένταξης: 20/09/2021

Πράξη: «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Εκπόνηση Μελέτης εφαρμογής, προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης, έκδοση 2ου ΠΕΑ.

TOP