Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5041865

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 2.781.683,73 €

Ημερομηνία ένταξης: 28/12/2020

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, ώστε να κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΝ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπροσθέτως η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης, εκπόνηση Οριστικών Μελετών, έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

TOP