Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5030788

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: Ιόνια Νησιά  2014 -2020

Προϋπολογισμός: 853.904,92 €

Ημερομηνία ένταξης: 30/11/2022 

Πράξη: «Αξιοποίηση Συστημάτων ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, βάσει την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, Πιστοποίηση ISO 50001:2011: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

TOP