Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγρινίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5093168

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα:  Δυτική Ελλάδα 2014-2020

Προϋπολογισμός: 521.814,19 €. Συμπεριλαμβάνεται μη επιλέξιμο ποσό 32.560,00 που καλύπτεται από πιστώσεις του Γ.Ν. Αγρινίου

Ημερομηνία ένταξης: 21/05/2021

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) στη Βότση 9, στο Αγρίνιο»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) στο Αγρίνιο, ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

TOP