Κτίρια ΚΤ4, ΚΤ5 και ΚΤ5δ του Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5038137

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 4.016.820,84 €

Ημερομηνία ένταξης: 09/12/2021

Πράξη: “Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συγκροτήματος των Κτιρίων ΚΤ4, ΚΤ5α, ΚΤ5δ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»”

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΚΤ4, ΚΤ5 και ΚΤ5δ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», ώστε να κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Έκδοση ΠΕΑ, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης, εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής και έκδοση ΠΕΑ Ex Post.

TOP