Κτίριο Α του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5031668

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 6.996.324,22 €

Ημερομηνία ένταξης: 21/10/2020

Πράξη: “Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης και Παραγωγής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ, στο Κτίριο Α’ του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» – Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού”

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η  Πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Α του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Επικαιροποίηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής και αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

TOP