Κτίριο Γ. Γεννηματάς του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5047095

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 2.634.919,02 €

Ημερομηνία ένταξης: 14 /01/2021

Πράξη: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης ΑΠΕ του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»”

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Γ. Γεννηματάς του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», ώστε  να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης, εκπόνηση  μελέτης εφαρμογής, αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

TOP