Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5076482

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα:  Δυτική Ελλάδα 2014-2020

Προϋπολογισμός: 1.493.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 12/02/2021

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: H Πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση της νοσηλευτικής μονάδας Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας, ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Εκπόνηση ενεργειακού ελέγχου και ενεργειακής επιθεώρησης, εκπόνηση μελέτης οργάνωσης και πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης κατά ISO 50001: Πιστοποιητικό κατά ISO 50001 από διαπιστευμένο φορέα.

TOP