Νοσοκομείο Ξάνθης

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5042210

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 3.066.869,22 €

Ημερομηνία ένταξης: 28 /12/2020

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομείου Ξάνθης»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η  πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Ξάνθης, ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή της πρότασης, εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, ex post ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση Β΄ΠΕΑ.

TOP