Π.Γ.Ν. Πατρών

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5076481

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Πρόγραμμα:  Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 6.432.684,38 €

Ημερομηνία ένταξης: 03 /02/2021

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων A, B, C και Μ του Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων A, B, C και M του Π.Γ.Ν. Πατρών, ώστε με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ να κατατάσσονται σε κατηγορία τουλάχιστον Β. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Εκπόνηση ενεργειακού ελέγχου και ενεργειακής επιθεώρησης και εκπόνηση μελέτης οργάνωσης και πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης κατά ISO 50001. : Πιστοποιητικό κατά ISO 50001 από διαπιστευμένο φορέα.

TOP