Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5032951

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 4.926.248,64 €

Ημερομηνία ένταξης: 19 /10/2020

Πράξη: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» με θερμομόνωση, κλιματισμό – Ζ.Ν.Χ. και φωτισμό”

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η  πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων 3, 10, 11 και 12 του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», ώστε να κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης.

TOP