Πτέρυγα ΠΑΤΕΡΑ του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική»

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5037601

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 2.404.100,02 €

Ημερομηνία ένταξης: 29/12/2022

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση της πτέρυγας ΠΑΤΕΡΑ του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική», ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β, με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης και εκπόνηση οριστικών μελετών – μελετών εφαρμογής.

TOP