11-05-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για το κτίριο Α’ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α’ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ” ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προμελέτη. 7z

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.doc]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

TOP