17-02-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “4ο Νηπιαγωγείο Πολυκάστρου, Δήμου Παιονίας Νομού Κιλκίς – Οικοδομικές Εργασίες και Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Δημοσίευση

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 στις 17.11.2022 αναρτήθηκαν οι κάτωθι σχετικές μελέτες:

TOP