29-10-2020

Δημόσιος ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση προκατασκευασμένων μονάδων με δίρριχτη στέγη, για τη στέγαση σχολείων της επικράτειας, ήτοι: 180 αίθουσες διδασκαλίας 6Χ6m, 20 γραφεία καθηγητών 6Χ3m, 20 WC τριών θέσεων, 20 WC Α.ΜΕ.Α 3Χ4m»

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Αίθουσα διδασκαλίας-εργαστηρίων (κατόψεις-τομές-όψεις)
Αίθουσα γραφείου με χώρο υγιεινής (τομές)
Αίθουσα γραφείου με χώρο υγιεινής (κάτοψη)
Χώρος υγιεινής Μαθητών-Καθηγητών (κατόψεις-τομές-όψεις)
Χώρος υγιεινής Α.ΜΕ.Α. (κατόψεις-τομές-όψεις)
Αίθουσα διδασκαλίας-εργαστηρίων (κατόψεις-τομές-όψεις)- Α1

TOP