21-07-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: “Εκπόνηση Μελέτης για τη Δημοπράτηση του Έργου «Επέκταση – Αναδιαρρυθμίσεις στο Γ.Ν. Ρεθύμνου»”.

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Ρυθμιστική Ανάλυση

Ρυθμιστική Πρόταση

TOP